BELEID INZAKE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING VAN GRUPODESA

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, informeren wij u dat de gegevens zullen worden behandeld als verantwoordelijk voor GRUPODESA FASTENERS, S.A.U., waarvan het doel van de behandeling is om de dienst te verlenen die de gebruiker vraagt via ons contactformulier en hiervoor hebben wij nodig dat u het vakje aanvinkt dat de aanvaarding van dit beleid aangeeft, zodat als u dat niet doet wij uw uitdrukkelijke toestemming niet zullen hebben en daarom niet op uw verzoek kunnen ingaan.

Voor de correcte levering van de diensten aangeboden door GRUPODESA FASTENERS, S.A.U., is het noodzakelijk dat de gebruiker alle vragen beantwoordt die voorkomen op de formulieren op onze website. De gebruiker verklaart tevens dat hij/zij meerderjarig is.

De verwerking van de gevraagde persoonlijke gegevens zal ook worden gebruikt voor het verzenden van commerciële informatie over producten en diensten die momenteel en in de toekomst worden aangeboden door GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.; deze informatie omvat reclame en promotionele mededelingen, per post, fax, e-mail of op een andere manier. Om deze behandeling uit te voeren is het noodzakelijk dat de gebruiker het daartoe bestemde vakje op het formulier op de website aanvinkt.

Gezien de persoonlijke aard van de verstrekte gegevens, verbindt GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. zich ertoe deze strikt vertrouwelijk te behandelen en de nodige geheimhouding in acht te nemen, hiertoe heeft de entiteit passende veiligheidsmaatregelen getroffen in overeenstemming met de uitgevoerde risicoanalyse.

Wij delen u mee dat uw gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven en dat er geen internationale gegevensoverdracht zal plaatsvinden, behalve bij wettelijke verplichting of noodzakelijke doorgifte, alleen en uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van de gevraagde dienst, in welk geval toestemming zal worden gevraagd.

RECHTEN

De verzamelde en verwerkte gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, deze periode is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. worden opgelegd door de verschillende toepasselijke regelgevingen.

De gebruiker kan als belanghebbende te allen tijde de volgende rechten uitoefenen op het in de wettelijke mededeling vermelde adres:

  • Recht van toegang: de betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking vragen welke gegevens worden verwerkt en, zo ja, welke specifieke persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Recht op rectificatie: de betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken zijn persoonsgegevens te corrigeren indien deze niet juist zijn.
  • Recht op wissing: de betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te wissen.
  • Recht van bezwaar: de betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken om in specifieke gevallen tijdelijk af te zien van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
  • Recht op portabiliteit: de betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken om zijn geautomatiseerde gegevens in een gestructureerd formaat dat gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar is.

Meer informatie over uw rechten is te vinden op www.agpd.es.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

COOKIES

De gegevens die in elke “cookie” worden opgeslagen zijn de volgende: taal, datum en tijd van het laatste bezoek van de gebruiker aan onze website, inhoudsontwerp dat de gebruiker bij zijn eerste bezoek aan onze website heeft gekozen en beveiligingselementen voor het controleren van de toegang tot afgeschermde gebieden.

Op deze website bestuderen wij de voorkeuren van onze gebruikers (demografische kenmerken, hun verkeerspatronen en andere informatie in geaggregeerde vorm om inzicht te krijgen in het gedrag en het profiel van onze gebruikers). Het volgen van de voorkeuren van onze gebruikers helpt ons om onze Pagina en onze diensten te verbeteren.

Om dit te doen, gebruiken wij het Google Analytics systeem (het instrument van Google om websiteverkeer te meten), dat cookies op uw computer kan opslaan om ons te helpen informatie te verzamelen die uitsluitend zal worden gebruikt voor statistische doeleinden en om het gedrag van gebruikers van onze website te bestuderen. De door de cookie verzamelde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt opgeslagen en doorgegeven aan servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal deze gegevens gebruiken om uw activiteit op onze site samen te stellen en rapporten te genereren om uw gebruik van de site te identificeren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Door dit beleid te aanvaarden, stemt u in met het gebruik door Google van de informatie die door Google Analytics wordt verzameld. U kunt uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies op uw computer wordt geweigerd. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.