Garantievoorwaarden

Deze producten worden gegarandeerd door Comersim S.A.U. met de wettelijke garantie die valt onder het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten.

Om toegang te krijgen tot de garantie is het noodzakelijk het Garantie registratieformulier in te vullen dat beschikbaar is op onze website. De garantie strekt zich uit tot alle landen waar dit product wordt gedistribueerd. De garantie is onderworpen aan de wettelijke bepalingen die in elk land van kracht zijn. Dekking van de garantie.

  1. De garantie geldt voor een periode van 1 jaar vanaf het moment van levering.
  2. De conformiteit van het product wordt gegarandeerd in overeenstemming met het gebruik waarvoor het bestemd is.
  3. Binnen de garantieperiode verhelpen wij kosteloos elk defect aan het apparaat dat te wijten is aan de fabricage ervan, hetzij door reparatie, hetzij door vervanging van onderdelen, hetzij door levering van een nieuw apparaat, op voorwaarde dat de gekozen optie naar ons oordeel uitvoerbaar is en niet economisch onevenredig is. Om voor reparatie in aanmerking te komen, moet de eigenaar naar een door het merk erkend servicecentrum gaan. Voor alle andere oplossingen, gelieve contact op te nemen met de detailhandelaar.

Ongeldigheid van de garantie

Deze garantie is niet geldig in geval van:

  1. Onjuist gebruik van het product.
  2. Onjuiste behandeling door onbevoegden.
  3. Aantasting van het product door externe middelen zoals kalk of andere schadelijke, chemische, belemmerende of corrosieve producten.
  4. Onvoldoende onderhoud.
  5. Gebrek aan reiniging.
  6. Gebruik van onderdelen van niet-originele merken.

Het dekt evenmin normale slijtage of het onderhoud of de vervanging van verbruiksgoederen. Deze garantie doet geen afbreuk aan de rechten van de eigenaar overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers goedkeurt.