CONTACT

DISCLAIMER

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN   https://thetomsystem.com/

De toegang tot de inhoud van de secties van onze website vindt plaats in overeenkomst met de politiek van het bedrijf. Tevens mag GRUPODESA FASTENERS, S.A.U., op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie van de website wijzigen, waardoor het bedrijf niet aansprakelijk gesteld kan worden indien deze informatie niet geactualiseerd is.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.

Zowel de toegang tot de website als het gebruik dat gemaakt kan worden van de informatie die hierop staat, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die dit doet. .

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. zal niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen, schade of het gebruik van de informatie, op welke wijze dan ook, die voort mochten vloeien uit die toegang of dat gebruik. GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. zal zich niet aansprakelijk stellen voor eventuele storingen die in de veiligheid op kunnen treden noch voor de eventuele schade die aan het geïnformatiseerde systeem, de archieven of de hierin opgeslagen documenten van de gebruiker (hard- en software) berokkend kan worden ten gevolge van de aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die gebruikt is voor de verbinding met de diensten of de inhoud van de website via een slecht werkende browser of door het gebruik van niet geactualiseerde versies van deze browser.

Krachtens de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli inzake de Diensten van de Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel zal op alle geschillen die hieruit voort mochten vloeien de Spaanse wet van toepassing zijn. De gebruiker zal onder alle omstandigheden verantwoordelijk zijn voor de waarheid van de verschafte gegevens, waarbij GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. zich het recht voorbehoudt alle gebruikers die valse gegevens verschaffen uit de geregistreerde diensten te verwijderen, onverlet de overige acties die in rechte van toepassing zijn.

En virtud de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, para cualquier controversia que pudiera surgir será de aplicación la legislación española. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin prejuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. is de eigenaar en/of de licentiehouder van alle informatie die in de inhoud van dit portaal vermeld wordt, de grafische vormgeving, de beelden, gegevensbestanden, inhoudsopgaven, de broncodes, merken en logo’s, die beschermd worden overeenkomstig het bepaalde in de Spaanse Wet inzake Intellectueel Eigendom en de Wet inzake Merken.

De terbeschikkingstelling en het gebruik impliceren onder geen enkel beding de cessie van hun eigendom of de verlening van een gebruiksrecht ten gunste van de Gebruiker, waardoor de reproductie, het kopiëren, de volledige of gedeeltijke distributie of verhandeling, de voorafgaande schriftelijke autorisatie van GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. vereist, waarbij het bedrijf zich het recht voorbehoudt, in geval van onjuist gebruik van de website, voor het uitoefenen van alle gerechtelijke stappen die nodig mochten zijn voor het herstel van de berokkende schade, tevens zal de gebruiker zich verplichten tot het vergoeden aan het bedrijf van de schade die het op mocht lopen door het gebruik van deze website, ten gevolge van het overtreden van de algemene voorwaarden en/of de van kracht zijnde wettelijkheid.

LINKS, BANNERS

De toevoeging aan het portaal www.grupodesa.es van links en verbindingen met andere portalen hebben louter en alleen een informatief doeleinde en houdt niet in dat GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. deze portalen, waarover ze geen controle uitoefent, aanbeveelt en/of waarborgt, noch zal het verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze portalen.

GRUPODESA FASTENERS, S.A.U.
BTW nummer: A31017494
Adres: Polígono Industrial Comarca, Calle L 15-17
Postcode: 31160 Localidad: Orkoien
Provincie: Navarra
e-mail: info@grupodesa.es
Nummer inschrijving in het handelsregister: Registro Mercantil de Navarra
Tomo 385, Libro 0, Folio 96, Hoja NA-6710, Inscripción 69ª