CONTACT

PRIVACY- EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENSVERKLARING VAN GRUPODESA FASTENERS

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

In navolging van het bepaalde in de van toepassing zijnde wetgeving inzake Bescherming Persoonsgegevens, informeren wij u dat de gegevens verwerkt zullen worden door GRUPODESA FASTENERS, S.A.U., als zijnde de Verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van de levering van de diensten waar de gebruiker via ons contactformulier om verzoekt en waarvoor het nodig is het daartoe bestemde hokje aan te kruisen dat aangeeft dat hij deze verklaring aanvaardt, wordt dit niet gedaan, dan ontbreekt zijn expliciete toestemming en kunnen wij niet op het verzoek antwoorden.

Voor de juiste levering van de diensten die door GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. aangeboden worden is het noodzakelijk dat de gebruiker alle vragen beantwoordt die op de formulieren die op onze website aanwezig zijn staan. Tevens moet de gebruiker verklaren dat hij meerderjarig is.

De verwerking van de gegevens van persoonlijke aard waar om gevraagd wordt zal tevens gebruikt worden voor het sturen van commerciële informatie over producten en diensten die momenteel en in de toekomst door GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. aangeboden worden; deze informatie bestaat uit reclame en promoties die via de post, fax, e-mail of ieder ander middel toegestuurd zullen worden. Voor deze gegevensverwerking zal het nodig zijn het desbetreffende hokje op het formulier van de website aan te kruisen.

Gezien het persoonlijke karakter van de verschafte gegevens verplicht GRUPODESA FASTENERS, S.A.U. zich ertoe ze strikt vertrouwelijk te verwerken onder verplichting tot geheimhouding. Te dien einde, heeft het bedrijf de adequate veiligheidsmaatregelen ingevoerd gebaseerd op de uitgevoerde risicoanalyse.

Wij informeren u dat uw gegevens niet aan derde personen overgedragen zullen worden, noch dat er internationale overdrachten van gegevens plaats zal vinden, behalve in het geval van wettelijke verplichting hiertoe of vereiste cessie, enkel en alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een levering waar om gevraagd is, in welk geval om toestemming gevraagd zal worden.

RECHTEN

De verzamelde en verwerkte gegevens zullen gedurende een beperkte termijn bewaard worden. Deze termijn zal duren zolang bewaring nodig is om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen die aan GRUPODESA FASTENERS, S.A.U., krachtens de verschillende van toepassing zijnde normen, opgelegd worden.
De gebruiker kan als geïnteresseerde op ieder moment de volgende rechten op het adres dat in de Disclaimer vermeld wordt uitoefenen.

  • Het recht op toegang: de geïnteresseerde kan aan de Verwerkingsverantwoordelijke de verwerkte gegevens opvragen en, indien hij deze heeft verwerkt, vragen welke persoonsgegevens er in concreet verwerkt worden.
  • Het recht op correctien: de geïnteresseerde zal de Verwerkingsverantwoordelijke om correctie van zijn persoonsgegevens kunnen vragen, in het geval deze niet juist zijn.
  • Vergetelrecht: de geïnteresseerde zal de Verwerkingsverantwoordelijke om de wissing van zijn persoonlijke gegevens kunnen vragen.
  • Het recht van bezwaar: de geïnteresseerde zal bezwaar kunnen maken tegen de verwerking die de Verwerkingsverantwoordelijke van zijn persoonsgegevens doet.
  • Het recht op beperking van de verwerking: de geïnteresseerde zal de Verwerkingsverantwoordelijke in bepaalde gevallen kunnen vragen tijdelijk zijn persoonlijke gegevens niet te verwerken.
  • Het recht op draagbaarheid: ede geïnteresseerde zal aan de Verwerkingsverantwoordelijke kunnen vragen zijn geautomatiseerde gegevens in een gestructureerd formaat met gemakkelijke toegang en behandeling aan te leveren.

Méér informatie over uw rechten www.agpd.es.

Tevens heeft u het recht een klacht bij de het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming in te dienen.

COOKIES

De gegevens die in elke “cookie” opgeslagen worden zijn de volgende: de taal, de datum en het tijdstip van de laatste keer dat de gebuiker onze website bezocht heeft, de vormgeving van de inhoud waarvoor de gebruiker bij zijn eerste bezoek aan onze web gekozen heeft en de veiligheidselementen die in de controle op de zones met beperkte toegang gebruikt worden.

Vanaf deze website bestuderen wij de voorkeuren van onze gebruikers (demografische kenmerken, hun navigatiepatronen en andere informatie in zijn geheel om het gedrag en het profiel van onze gebruikers beter te leren kennen). De controle van de voorkeuren van onze gebruikers helpen ons bij het verbeteren van onze site en diensten.

Hiervoor gebruiken we het Google Analytics systeem (een gereedschap van Google voor het meten van het bezoek van Websites), die cookies op uw computer op kan slaan die het ons toestaan informatie te verzamelen die alleen voor statistieke doeleinden en voor het bestuderen van het gedrag van de gebruikers van onze website gebruikt zal worden. De informatie die de cookie verzamelt (inclusief het IP) wordt opgeslagen en naar de providers van Google in de Verenigde Staten gestuurd. Google gebruikt deze gegevens voor het verzamelen van hun activiteit op onze site en om rapporten op te maken met als doel het gebruik dat van de site gemaakt wordt te identificeren. Google zal deze informatie aan derde personen kunnen verschaffen indien de van kracht zijnde wetgeving dat vereist. De aanvaarding van deze verklaring betekent de aanvaarding van het gebruik door Google van de informatie die door Google Analytics verzameld is.

U kunt uw browser ook zo instellen dat het opslaan van cookies op uw computer afgewezen wordt. Kijk voor meer informatie naar onze Cookieverklaring.